CRP og nedre luftveisinfeksjon (NLI)

CRP og nedre luftveisinfeksjon (NLI)

Pasientnær CRP-testing er et hjelpemiddel i diagnostisering, overvåking og optimalisering av antibiotikabruk ved infeksjoner i nedre luftveier.

Pasientnær CRP-testing som veileder ved antibiotikaforskrivning og behandling av nedre luftveisinfeksjoner

Pasientnær (PNA) måling av C-reaktivt protein (CRP) er et verktøy for å stille diagnose, fastsette videre behandling og overvåke nedre luftveisinfeksjon (NLI) inkludert lungebetennelse, akutt bronkitt og forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Når CRP måles og brukes sammen med den kliniske undersøkelsen av pasienten, er det retningsgivende for om antibiotika er nødvendig eller ikke. Korrekt bruk av antibiotika er avgjørende for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens (AMR). Antibiotika bør derfor kun foreskrives til pasienter som har nytte av behandlingen. Pasientnær analysering (PNA) av CRP før antibiotikaforskrivning veileder rasjonell bruk av antibiotika i helsevesenet.

Dutch College of General Practitioners i Nederland og The National Institute for Care and Excellence (NICE) i Storbritannia har i sine kliniske retningslinjer for primærhelsetjenesten at pasientnær analysering (PNA) av CRP kombinert med en klinisk vurderingen av pasienten, utføres for å stille diagnose og beslutning om antibiotikaforskrivning ved behandling av nedre luftveisinfeksjon (NLI)1-2. Begge retningslinjene anbefaler lignende cut-offs for å veilede antibiotikaforskrivning (se tabell nedenfor).

Anbefalte CRP cut-offs for diagnostisering av NLI hos voksne1-2

CRP-verdi og tilstedeværelse av bakteriell infeksjonAnbefaling

<20 mg/l

Bakteriell infeksjon usannsynlig
Antibiotika frarådes
20-100 mg/l
Bakteriell infeksjon er mulig

Foreskriv antibiotika ved høy risiko for komplisert forløp1

Vurder forsinket antibiotika resept som skal startes hvis symptomene blir verre2
>100 mg/l
Bakteriell infeksjon svært sannsynlig
Antibiotika anbefales.
Høy risiko for lungebetennelse.
Alvorlig infeksjon.


CRP-grenseverdier er et nyttig hjelpemiddel ved forskrivning av antibiotika, men bør alltid tolkes sammen med pasientenes kliniske bilde. Spesielt hos høyrisikopasienter kan antibiotika være nødvendig selv om CRP-nivåene ikke økes betydelig. CRP-måling 1-2 dager etter infeksjonsdebut gjenspeiler den sanne alvorlighetsgraden av sykdommen.

CRP er nyttig for å overvåke sykdomsforløp og behandlingsrespons

Serielle målinger av CRP er egnet for evaluering av infeksjonsforløpet og effekten av antibiotikabehandlingen3. CRP har en halveringstid på 19 timer, og CRP-nivåene reduseres som respons på antibiotikabehandlingen. I de kliniske retningslinjene fra European Respiratory Society og European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease er det anbefalt CRP-testing av sykehusinnlagte lungebetennelsespasienter ved innleggelse dag 1 og på dag 3 eller 4. NICE-retningslinjene i Storbritannia anbefaler også CRP-testing for lungebetennelsespasienter ved innleggelse på sykehus, og gjentakelse av testen etter 2-3 dager2. Hvis CRP-nivåene ikke viser en nedgang etter noen dager med antibiotikabehandling, kan det tyde på behandlingssvikt. CRP-nivået, spesielt på dag 4, har høy negativ prediktiv verdi for pneumonikomplikasjoner5.


Referanser

  1. Verheij T et al. NHG-Standaard Acuut hoesten. [Dutch College of General Practitioners Guidelines on Acute Cough]. Huisarts Wet, 2011. https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/acuut-hoesten
  2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Pneumonia in adults: diagnosis and management, 2014.
  3. Bruns AH, Oosterheert JJ, Hak E et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
  4. Woodhead M et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections. Clin Microbiol Infec 2011; 17:E1-E9.
  5. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-Reactive Protein Is an Independent Predictor of Severity in Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2008; 121(3):219-225.